بخشنامه ۲۳۰/۳۷۳۸۳ مورخ ۹۹/۸/۲۴ (جلوگیری از اقدام سلیقه ای ادارات کل امور مالیاتی در رفع توقیف اموال بدهکاران مالیاتی و ایجاد وحدت رویه)

0 1,114

هوفر

بخشنامه سازمان امورمالیاتی در خصوص اجرای مقررات ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم و جلوگیری از اقدام سلیقه ای ادارات کل امور مالیاتی در رفع توقیف اموال بدهکاران مالیاتی و ایجاد وحدت رویه منتشر شد.
لیام

توقیف اموال مودیان بدهکار در اجراییات متناسب با میزان بدهی (اصل بدهی و جرایم + ۱۰ درصد اضافی)

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.