نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۶۹ مورخ ۹۹/۸/۲۱ (نحوه اجرای مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیات های مستقیم)

0 2,464

حسابداراپ

 بخشنامه مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در خصوص  نحوه اجرای مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیات های مستقیم منتشر شد.

    نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تأمین مالیات موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تأمین مالیات از ناحیه هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفريط مال یا اموال از سوی مؤدی به قصد فرار ازمالیات می رود، به شرح ذیل می باشد:

پندار سیستم

اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد می بایست با ارائه دلایل کافی مبنی بربیم تفریط مال یا اموال ازطرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیأت مذکور، صدور قرار تأمین مالیات رادر خواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد،نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. تأمین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده ۲۱۸قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مذکور و با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط می باشد.
با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذكر انطباق ندارند فاقدموضوعیت می باشند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.