بخشنامه ۸۹/۱۱۶۲۴۷ مورخ ۸۹/۵/۳۱ (مهر غیر قابل انتقال بروی چک مانع از وصول آن نیست)

0 145

هوفر

طبق بخشنامه ۱۱۶۲۴۷/۸۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، اساساً وصف قابلیت ظهرنویسی چک غیرقابل اسقاط دانسته شده است.

بر اساس ماده ۳۱۲ قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک به صرف ظهرنویسی، چک انتقال می یابد؛
لذا درج مهر «مهر غیر قابل انتقال» فاقد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانک ها بر روی اوراق چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می باشد.
مقتضی است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.