با برخی از حقوق کارفرمایان درتامین اجتماعی آشناشوید

0 358

هوفر

– کارفرمایان حق دارند از نتیجه بازرسی های انجام شده توسط بازرسان سازمان  از کارگاه خود و یا نتیجه بازرسی های انجام شده از دفاتر قانونی باخبر شوند و در صورتی که لازم بدانند ،توضیحاتی را به نتیجه بازرسی کارگاهی اضافه کنند و یا به آن اعتراض نمایند.

– از تاریخ تحویل لیست حقوق و دستمزد کارگران هر کارگاه به شعبه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است هر گونه نقص و اختلاف یا مغایرت احتمالی را حداکثر ظرف ۶ ماه به کارفرمای مربوطه اعلام نماید.
– کارفرمایان حق دارند به میزان بدهی برآوردي تعیین شده از سوي شعبه تامین اجتماعی حداکثر ظرف ۳۰ روز ازتاریخ ابلاغ اعتراض کنند، سازمان مکلف است به این گونه اعتراض ها در فرصت مقرر در هیات بدو ي تشخیص مطالبات رسیدگی نماید.

 کارفرمایان حق دارند در صورتی که اصل حق بیمه مطرح شده در صورتجلسه هیات بدوي تشخیص مطالبات بیشتر از ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال باشد حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ راي هیات، به آن اعتراض نمایند و سازمان بایداین گونه اعتراض ها را در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات رسیدگی نماید.

– هیات هاي تشخیص مطالبات با حضور نماینده اي از جامعه کارفرمایان هر استان تشکیل می شود . با وجود این کارفرما حق دارد در جلسه هیات که به منظور رسیدگی به اعتراض او تشکیل می شود حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه کند.

– هنگام ثبت معاملات مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها، دفاتر اسناد رسمی باید درباره وضعیت بدهی کارگاه مراتب را از شعب سازمان تامین اجتماعی استعلام کنند. در این موارد سازمان تامین اجتماعی موظف است پاسخ استعلام دفترخانه را صادر و ارسال نماید.

– کارفرمایان حق دارند در مواردي که حسب قوانین نیاز به ارایه مفاصا حساب از تامین اجتماعی دارند صدور آن را با رعایت مواد ۳۷و ۳۸ قانون از سازمان تقاضا نمایند و سازمان مکلف است بعد از ثبت تقاضای کارفرما در صورتی که بدهی نداشته باشد مفاصا حساب را صادر و به تقاضاکننده ارایه نماید در این مورد، اگر کارفرما بدهی برآوری داشته باشد با حفظ حق اعتراض به بدهی برآوردی می تواند این بدهی را به حساب سپرده واریز و مفاصا حساب دریافت نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.