بازرس شرکتهای سهامی ؛ وظایف و اختیارات

0 224
در شرڪت‌هاے‌‌سهامے چه عام و چه خاص و شرڪت‌های‌تعاونے بازرس داریم.

در شرڪت هاے مختلط سهامے و شرڪت با مسؤلیت محدودے ڪه تعداد شرڪاء را بیش از ۱۲ نفر باشد هیئت نظارت دارد .
در سایر شرڪت ها بازرس الزامے نیست اما مے تواند تعیین شود.
نڪات مهم
-تعداد بازرس مے تواند واحد باشد یا متعدد .
-بازرس مے تواند حقیقے باشد یا حقوقے .
-بازرس مے تواند از اعضاے سهامداران باشد یا خارج از سهامداران .
-در شرڪت سهامے بازرس علی البدل الزامے است بر خلاف مدیر علی البدل ڪه الزامی نیست .
-مدت ماموریت مدیران ۲ سال است و مدت ماموریت بازرس ۱ سال است .
-مدیران اگر مدت ماموریت شان منقضے شود و عدم تعیین مدیران جدید مدیران سابق ڪماڪان به ماموریت خود ادامه مے دهند اما در خصوص بازرس چنین نیست .
-تعیین بازرس با مجامع عمومے موسس و مجمع عمومے عادے است با اڪثریت نسبی
-عزل بازرس هم با مجمع عمومے عادے است با اڪثریت مطلق
-معاملات بازرس با شرڪت باطل است
-بازرس در شرڪت هاے سهامے عام لزوما باید از بین حسابرسهاے رسمے باشد اما در سهامے خاص چنین تڪلیفی نیست
-اگر مجمع عمومے بدون اخذ نظر از بازرس راجع به به صورت هاے مالے تصمیم گیرے ڪند این تصمیم باطل است.
وظایف بازرس:
– تخلف مدیران را به مجمع گزارش مے ڪند
– اگر جرمے مشاهده ڪند هم به مجمع گزارش مے ڪند هم به مرجع قضائی
– دعوت از مجمع عمومے عادے سالیانہ در صورت استنڪاف مدیران
– صورت هاے مالے شرڪت توسط هیات مدیره تنظیم مے شود بازرسان در خصوص آن نظر مے دهند اما تصویب آن با مجمع عمومے عادے است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.