حسابان وب

شرایط پرداخت سنوات به کارگران مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و پارک های علمی و فناوری

0 2,726
آکادمی محسن قاسمی

آیا طبق قانون کار مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و پارک های علمی و فناوری، به کارگران این مناطق سنوات تعلق میگیرد؟


فینتو

هرچند در قانون کار  مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و پارک های علمی و فن اوری پرداخت مبلغی تحت عنوان  حق سنوات ( در هنگام پایان قرارداد یا  پایان همکاری بنابر میل و اراده شخصی کارگر) در شمار تعهدات کارفرمایان پیش بینی نگردیده است،اما در موارد اجمال ، ابهام و سکوت مقررات منطقه ایی( قانون کار مناطق آزاد و…) قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد.

بنابراین در خصوص پرداخت حق سنوات موضوع بند ۱ ، موضوع مفاد ۲۴ و تبصره الحاقی  ۴ به ماده ۷ قانون کار سرزمین اصلی حاکم می باشد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.