اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد؟

0 256

هوفر

 برابر ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی و برگ تشخیص مالیاتی صادر و حداکثر تا سه ماه بعد به مودی ابلاغ نمایند.


 پس اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۷ اشخاص حقیقی که موعد مقرر تسلیم آن تا ۳۱ خرداد ۹۸ می باشد بایستی تا ۳۱/ خرداد / ۱۳۹۹ رسیدگی و برگ تشخیص صادر و حداکثر تا پایان شهریور ( ۳۱/ ۶/ ۹۹ ) ابلاغ گردد .

رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد ۹۷ تقریباً از شهریور امسال آغاز و همچنان ادامه دارد . پرونده های که رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات شده برای مودی پیامکی با مضمون اینکه برگ ارزیابی شما صادر شده است ارسال می شود . در اینصورت مودی می تواند جهت دریافت برگ مالیاتی خود به اداره امور مالیاتی که آنجا پرونده تشکیل داده مراجعه نماید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.