نرم افزارحسابداری صدگان

هرانچه در مورد بیمه بیکاری باید بدانید.

0 951

حسابداراپ

مقرري بيمه‌ بيكاری از روز اول‌ بيكاری قابل‌ پرداخت‌ است‌.


– مدت‌ دريافت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري جزء سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ محسوب خواهد شد.( از نظر بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت )

– در صورت‌ بيكاری زن و شوهر، هر دو میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند، اما‌ فقط‌ يكي از آنان‌ (زن‌ يا شوهر) میتواند از افزايش‌ مقرری به‌ ازاء هر يك‌ از فرزندان‌ استفاده‌ کند.

– بيمه‌شده‌ بيكار و افراد تحت‌ تكفل‌، در مدت‌ دريافت‌ مقرری بيمه‌ بيكاری از خدمات‌ درمانی قانون‌ تأمين‌ اجتماعی استفاده‌ خواهند كرد.

پندار سیستم

– مقرری  بيمه‌ بيكاری مانند ساير مستمريهای تأمين‌ اجتماعی، از پرداخت‌ هر گونه‌ ماليات‌ معاف‌ است.

– بيكاران‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ در اخذ پروانه‌های كسب‌ و كار و موافقت‌ اصولی و تأسيس‌ واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، كشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت‌ كار و امور اجتماعی در اولويت‌ قرار خواهند داشت‌.

– كارگران‌ فصلی در صورتی كه‌ در يك‌ فصل‌ كار بيكار شوند، مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بيمه‌ بيكاری خواهند بود.

– كارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معين‌ در صورتيكه‌ در مدت‌ قرارداد بيكار شوند، می توانند‌  از مقرری بيمه‌ بيكاری استفاده‌ کنند.

– كارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معين‌ در صورتي كه‌ ماهيت‌ كار آنان‌ دايمي باشد، در صورت‌ بيكاري در پايان‌ قرارداد مورد حمايت‌ قرار گرفته‌ و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي لازم‌ است‌ از منابع‌ صندوق‌ بيمه‌ بيكاري نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري اقدام‌ نمايد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.