- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

نحوه محاسبه سود اسناد خزانه اسلامی (اخزا)

فرض کنید شما اسناد خزانه اسلامی را که قیمت اسمی ۱۰۰۰،۰۰۰ ریال دارند،در زمان انتشار به قیمت ۸۵۰،۰۰۰ ریال خریداری می کنید.


سررسید این اخزا نیز ۸ ماهه است. در نتیجه شما می توانید پس از گذشت ۸ ماه و در زمان سررسید ، اخزا تحت تملک خود را به قیمت ۱۰۰۰،۰۰۰ ریال به فروش برسانید.

بدین ترتیب شما از خرید و فروش اخزا در این ۸ ماه ۱۷٫۶۴% سود بدست آورده اید :

قیمت خرید : ۸۵۰،۰۰۰ ریال
قیمت فروش : ۱۰۰۰،۰۰۰ ریال
سود حاصل از فروش :
ریال۱۵۰،۰۰۰ = ۸۵۰،۰۰۰ – ۱۰۰۰،۰۰۰
درصد ۱۷٫۶۴%  = ۱۰۰*۱۵۰،۰۰۰/۸۵۰،۰۰۰