تفاوت سود و ربا چیست؟

0 1,078

تعیین ربا از قبل ودر مقابل ارقام ثابتی انجام می پذیرد اما سود با توافق طرفین پیش بینی و به نسبتی مورد توافق تسهیم می گردد.


 پرداخت ربا الزامی است وحال انکه سود قبل از تحقق حالت التزام داشته و پس از تحقق پرداخت آن الزامی است.

ربا حاصل بهره برداری از دارایی های نقدی است بدون آنکه صاحب سرمایه درتحقق آن مشارکت مستقیم داشته باشد حال آنکه سود بازده حاصل از ترکیب عوامل تولید با یکدیگر و مشخصا ترکیب عامل کار و عامل سرمایه است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.