نرم افزارحسابداری صدگان

تفاوت سود و ربا چیست؟

0 17,916

حسابداراپ

تعیین ربا از قبل ودر مقابل ارقام ثابتی انجام می پذیرد اما سود با توافق طرفین پیش بینی و به نسبتی مورد توافق تسهیم می گردد.

پندار سیستم


 پرداخت ربا الزامی است وحال انکه سود قبل از تحقق حالت التزام داشته و پس از تحقق پرداخت آن الزامی است.

ربا حاصل بهره برداری از دارایی های نقدی است بدون آنکه صاحب سرمایه درتحقق آن مشارکت مستقیم داشته باشد حال آنکه سود بازده حاصل از ترکیب عوامل تولید با یکدیگر و مشخصا ترکیب عامل کار و عامل سرمایه است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.