- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

مقایسه موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم

 مقایسه موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قبل از اصلاحیه و ماده ۱۶۹ پس از اصلاحیه به شرح جدول زیر می باشد:


[1]