- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۶۰/۲۳۰۰۲۸ مورخ ۹۸/۸/۲۸(دستورجلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحد های تولیدی دارای وثایق کافی)

ستادتسهیل و رفع موانع تولید در بخشنامه مذکور ، دستورجلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحد های تولیدی دارای وثایق کافی را ابلاغ کرد: