حسابان وب

بخشنامه ۲۳۰/۳۵۳۳۸ مورخ ۹۷/۷/۱۰ (نکاتی درخصوص ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴)

0 4,482

حسابداراپ

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی …..

  احتراما، با توجه مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موارد زیر را به آگاهی می رساند:

الف- درخصوص شرکت های موضوع بند(الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی­و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، با توجه به مقررات ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده« قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود مشمول مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ خواهند بود.

شرکت های موضوع بند (الف) و (د) ماده واحده یادشده عبارتند از:

۱- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

۲- شرکت ها و موسسات موضوع بند های (الف) و (ب) ماده ۷  اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.

محل تبلیغ شما

 شرکت ها و موسسات موضوع بند ۲ به  شرح زیر در ماده ۷  اساسنامه فوق الذکر تشریح گردیده است:

الف: کلیه دستگاه هایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب می باشد از قبیل بانک ها و موسسات و شرکت های بیمه و همچنین شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت های تحت پوشش آنها و شرکت ها و کارخانجات و موسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها بموجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاه های اجرائی اداره می شوند و سایر دستگاه های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرس می باشند.

ب:شرکت ها، موسسات و دستگاهائی که در مجموع بیش از ۵۰% سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دستگاه های موضوع بند (الف) فوق می باشند.

از آنجا که معادل ۲۰% مالیات متعلق به عنوان جریمه عدم رعایت مقررات ماده مذکور در مهلت مقرر، پیش بینی گردیده است، شرکت های مذکور در صورت عدم رعایت مقررات از سال مالی که شروع آن بعد از ۱/۱/۱۳۹۴ می باشد، مشمول جریمه یاد شده می باشند. 

ب- در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که بنا بر اختیارات تفویضی به سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس نوع و حجم فعالیت به موجب اطلاعیه سازمان متبوع که طی بخشنامه شماره ۹۳/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ ابلاغ شده است، مکلف به رعایت مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ (ارائه صورت های مالی حسابرسی شده) گردیده اند، با توجه به قسمت اخیر اطلاعیه مذکور، برای اشخاص تصریح نام شده در اطلاعیه فوق که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۶ و به بعد شروع شده می باشد. بدیهی است جریمه مقرر در ماده یاد شده نیز از اشخاص مشمول به شرح این بند که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۶ و به بعد می باشد، در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور حسب مقررات قابل مطالبه خواهد بود.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.