- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

تقویم مالی و مالیاتی مدیران و حسابداران

تقویم مالی و مالیاتی مدیران و حسابداران اشخاص حقوقی به انضمام وظایف مالی و مالیاتی آنها بدین شرح می باشد:
جهت دریافت تصاویر در اندازه بزرگتر اینجا  و اینجا کلیک کنید.