نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۹۸/۵/۸(بخشودگی جرایم مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳،۱۹۷،۱۹۹ در صورت پرداخت اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش)

2 10,533

حسابداراپ

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.


– بخشنامه توضیحی در این خصوص را اینجا ببینید.

– بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۹۸/۵/۲۷(درخصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش) را اینجا ببینید.

– نامه شماره ۲۵۰/۷۲۸۲ مورخ ۹۸/۶/۴ ابلاغیه امور مالیاتی شهر و استان تهران در خصوص شرایط بخشودگی جرائم مالیاتی را اینجا ببینید.

– بخشنامه ۱۱۳/۴۸۱۱۶ مورخ ۹۸/۷/۶ (اجرای دقیق و کامل بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی) را اینجا ملاحظه فرمائید.

– بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۵ مورخ ۹۸/۷/۸(اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ (بخشودگی جرایم مالیاتی)) را اینجا ببینید.

– جدول شرایط بهره مندی از بخشودگی جرائم مالیاتی در سال ۱۳۹۸ را اینجا ببینید.

– بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ (تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی ) را اینجا ببینید.


پندار سیستم

سازمان امور مالیاتی بخشودگی جرایم ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳،۱۹۷،۱۹۹ در صورت پرداخت اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش تا پایان مهر ماه را ابلاغ کرد.

بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مواد ۱۶۹،۱۹۰، ۱۹۳،۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود ( اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش) تا پایان سال جاری، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم بعنوان مودی خوش حساب از این حیث و در این مرحله تلقی و به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرد:
۱. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ معادل ۱۰۰% جرائم قابل بخشش.
۲. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط معادل ۹۸% جرائم قابل بخشش و برای سایر مودیان ۹۶% جرائم قابل بخشش.
۳. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ تا پایان سال جاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط به ازای هر ماه معادل ۲% و برای سایر مودیان معادل ۴% از درصد بخشودگی موضوع بند ۲ فوق کسر می گردد.
۴. میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات می باشد.
۵. برای بخشودگی جرائم در اجرای این بخشنامه مودیان یاد شده می بایست درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرارگیرد.
۶. مودیان مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نموده اند می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد.
۷. مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال از مفاد این بخشنامه بهره مند گردند.
۸. استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرائم عملکرد و دوره های مالیاتی سالهای ۱۳۹۵ ،۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای مودیانی که طبق مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره ۳ این ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند، منوط به ارسال فهرست معاملات هریک از سالهای مذکور تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ می باشد.

این بخشنامه که با امضای « امید علی پارسا » رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که به اداره های کل مربوطه سراسر کشور ابلاغ شده ، آمده است: با توجه به اینکه سال ۱۳۹۸ به نام سال رونق تولیدنامگذاری شده، بنابراین این سازمان در چارچوب حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی، تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۸۰ و مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفته است.
برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی، اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود ( اعم از اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش) تا پایان سال جاری، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب از این حیث به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرند:
در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ ۳۰ مهر ماه ۹۸ معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش.
در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ یکم تا ۳۰ آبان ماه ۹۸ برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ۹۸ درصد جرایم قابل بخشش و برای سایر مودیان ۹۶ درصد جرایم قابل بخشش.
در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ یکم آذرماه ۹۸ تا پایان سال جاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، به ازای هر ماه معادل ۲ درصد و برای سایر مودیان معادل ۴ درصد، از درصد بخشودگی موضوع بند (۲) فوق کسر می گردد.
میزان بخشودگی جرایم براساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات محاسبه می شود.
برای بخشودگی جرایم در اجرای این بخشنامه، مودیان یاد شده می بایست درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرار گیرد.
مودیان یاد شده که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام کرده اند، می توانند درخواست بخشودگی جرایم خود را حداکثر تا ۲۰ اسفندماه ۹۸ به اداره های امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرند. مودیان مالیاتی می توانند برای هر یک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال ، از مفاد این بخشنامه بهره مند گردند.
استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرایم عملکرد و دوره های مالیاتی طی سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای مودیانی که طبق مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره (۳) این ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند، منوط به ارسال فهرست معاملات هر یک از سال های ذکر شده تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ است.محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. Reza می گوید

    سلام من از سال ۹۰مالیات ندادم ایا همه جریمه هاش بخشیده میشه

  2. مصائبی می گوید

    با سلام.بخشنامه بخشودگی جرائم خیلی خوبه.بیشتر مودیان مالیاتی در حال بروز کردن مبلغ اقساط مالیاتیشون هستن تا از این معافیت استفاده کنن.در خوش بینانه ترین حالت در شرایط قبلی برای جرائم ارزش افزوده بیشتر از ۸۵%معافیت و عملکردم همین طور و گزارشات ماده ۱۶۹هم اینگونه بیشتر از این درصد بخشودگی ندادنو نمیدن. ولی این بخشنامه کمک زیادی به مودیان کردش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.