نرم افزارحسابداری صدگان

فرم نحوه اجرای بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

0 5,046

حسابداراپ

فرم نحوه اجرای بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع بخشنامه تشریح چگونگی اقدامات در خصوص مطالبات پیمانکار از کارفرما در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده منتشرشد.


 پیمانکاران موردنظر ( پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ) مکلفند نسبت به تکمیل فرم مربوطه برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از مهر و امضاء و تایید کارفرمای مربوط ، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ( ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه ) تحویل نمایند .

پندار سیستم
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.