شرح وظايف نمونه پست سازماني مدير امور مالي

0 108

شاغل اين پست در محدوده شرح وظايف مقرر در شناسنامه شغل مربوطه با توجه به پست و جايگاه سازماني وظايف زير را با رعايت مقررات جاري و تحت نظارت مدير عامل انجام مي دهد.


– برنامه ريزی، نظارت و کنترل‌ کليه عمليات مالي صندوق و نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات مالي در مراحل مختلف در حدود اختيارات تفويض شده.

– رسيدگي به نحوه عملكردهاي مالي و تهيه گزارش ماهيانه و سالانه و تهيه و تنظيم صورتحساب سود و زيان و تراز به صورت ماهانه و سالانه و گزارش نهايي به مديريت صندوق و مجمع و صندوق در جلسات هيات مديره به منظور ارايه توضيحات لازم پيرامون مسايل مالي صندوق .

– هماهنگي لازم بين واحد هاي صندوق در رابطه با مسايل مالي و ارايه مشاوره هاي لازم.

– تامين اعتبار و تسهيلات مالی به منظور رشد و توسعه صندوق با توجه به اهداف تعيين شده و امكانات صندوق .

– ارايه تحليل و نظر کارشناسی برای سرمايه گذاری ها و طرح های توسعه با توجه به اطلاعات موجود.

– کنترل و نظارت بر تنظيم فرم‌ها و جداول مالي متناسب با شرايط کاري صندوق.

– بررسي و مطالعه سيستم هاي مالي و شناسايي امکانات و کاربرد آن در فعاليت هاي صندوق.

– بررسی و مطالعه دقيق ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل هاي مالي واصله از نهادها و سازمان هاي مرتبط و ابلاغ آن به منظور اجراء در ساير واحدها.

– بررسي و مطالعه نيازمندي هاي مالي واحدها طبق اعلام هر واحد و صدور دستورات لازم در جهت تامين به موقع آن در چارچوب بودجه صندوق.

– کنترل و نظارت بر سيستم قيمت تمام شده و ارايه گزارش های مربوط به آن در کمترين زمان ممکن.

– نظارت و کنترل بر تهيه و تنظيم بودجه سالانه صندوق با مشاركت ساير واحدها و نظارت بر پياده شدن صحيح آن از نظر صرف هزينه ها و مطابقت با عمليات انجام شده.

– کنترل و نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي قراردادها و كليه اموري که مستلزم تعهدات مالي صندوق مي باشد.

– سازماندهی و تقسيم كار بين همكاران زير مجموعه و نظارت بر نحوه عملكردشان و ايجاد هماهنگی مناسب بين آنها.

– کنترل و نظارت بر نحوه جذب، آموزش، ارتقاء و نگهداري همکاران تحت سرپرستي و همچنين اثر بخشي عملکرد آنها،  قراردادهاي تنظيمي با همکاران جديد، قراردادهاي تمديدي، انتقال، بازنشستگي، بازخريدي و انصراف همکاران، و ساير موارد مشابه.

– کنترل و نظارت بر نحوه محاسبه و پرداخت مزد انگيزشی همکاران تحت سرپرستی و ارايه پيشنهاد برای انجام موثر آن.

– ارايه پيشنهادات لازم در مورد تشويق همکاران و در صورت لزوم تنبيه های ارشادي و انضباطي طبق آيين نامه هاي شركت از طريق كانال هاي قانوني موجود در صندوق نظير كميته انضباط كار و ساير موارد.

– انجام ساير وظايف مشابهي كه از طرف مدير مافوق ارجاع می شود. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.