- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

دسترسی مرکز آمار به پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیاتی

 دسترسی مرکز آمار به پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیاتی بموجب مصوبه هیئت وزیران مجاز شد.