آرشیو روزانه

خرداد ۶, ۱۳۹۸

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۶ مورخ ۰۹/۳/۱(مالیات واحدهای صنعتی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتها)

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویبنامه شماره 24023/ ت 56179 هـ مورخ 1398/2/31 هیات محترم وزیران درخصوص بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی…