نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ نحوه انتقال سوابق بیمه‌پردازی میان صندوق‌ها

0 908

حسابداراپ

اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ وﺟﻮﻫﯽ را ﺗﺤﺖ‌ﻋﻨﻮان ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗاﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ کرده‌اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، اﻧﺘﻘﺎل، اﺧﺮاج، اﺳﺘﻌﻔﺎ، ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و اﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗاﻣﯿﻦ‌اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج و سپس ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ.


افراد می‌توانند در صورت درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ‌ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوق‌ها از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ آن‌ها نسبت به انتقال حق‌بیمه سوابق خود در تامین‌اجتماعی به صندوق جدیدی که عضو آن شده‌اند، برابر مقررات اقدام کنند تا سوابق تامین‌اجتماعی آن‌ها در صندوق جدید حسب ضوابط موردپذیرش و احتساب قرار گیرد. در کشور علاوه بر صندوق تامین‌اجتماعی تعداد قابل‌توجهی صندوق بازنشستگی وجود دارد. از جمله این صندوق‌ها می‌توان به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی روستائیان و عشایر، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما، صندوق بازنشستگی شرکت نفت و… اشاره کرد. در این شماره ضمن پاسخ به چند سوال، به نحوه انتقال حق‌بیمه سوابق از صندوق تامین‌اجتماعی به سایر صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازیم.

برای انتقال حق‌بیمه سوابق از تامین‌اجتماعی به سایر صندوق‌ها چه مدارکی موردنیاز است؟
١- اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ‌ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوق‌ها از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﺮد ذی‌نفع ﯾﺎ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.
٢- ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ذ‌ی‌رﺑﻂ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ‌ﺑﯿﻤﻪ از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح است.
٣- اولین ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪم در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ

آیا افرادی که دارای سوابق غیردولتی مانند بیمه اﺧﺘﯿﺎری، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣِﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد، راﻧﻨﺪﮔﺎن، قالی‌بافان و… در تامین‌اجتماعی هستند نیز می‌توانند حق‌بیمه سوابق خود را به صندوق دیگری که عضو آن شده‌اند منتقل کنند؟
بله، در صورت پذیرش و درخواست سوابق غیردولتی از سوی موسسه فعلی محل خدمت آن‌ها یا صندوق جدیدی که عضو آن شده‌اند، می‌توان نسبت به انتقال حق‌بیمه سوابق  موردنظر اقدام کرد، اما در صورتی که مستخدم فاقد ٢٠سال سابقه دولتی باشد، موافقت و درخواست صندوق بیمه و بازنشستگی فعلی آن‌ها به‌منظور انتقال حق‌بیمه سوابق غیردولتی ضروری است.

پندار سیستم

آیا افرادی که با پرداخت حق‌بیمه مربوطه نسبت به احتساب سوابق سربازی یا حضور در جبهه خود در تامین‌اجتماعی اقدام کرده‌‌اند، می‌توانند این سوابق را به سایر صندوق‌ها منتقل کنند، در صورت مثبت‌بودن پاسخ، میزان مبلغ قابل‌انتقال چقدر است؟
بله، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ‌ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﯿﻤﻪ‌ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوق‌های ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ‌ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺪت ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد (٧درصد ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ‌ﺷﺪه که فرد به تامین‌اجتماعی بابت احتساب سوابق سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه پرداخت کرده است) ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ‌اﻧﺘﻘﺎل است.

لطفا در خصوص نحوه محاسبه و میزان حق‌بیمه سوابق قابل‌انتقال برای انتقال به سایر صندوق‌ها توضیح دهید.
الف- مبلغ حق‌بیمه قابل‌انتقال در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ‌واﻧﺘﻘﺎل حق‌بیمه یا بازنشستگی (٢٧/٣/١٣٦٥) از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗاﻣﯿﻦ‌اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج و ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق دﯾﮕﺮی شده باشند طبق فرمول زیر است:
٤درصد آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق‌بیمه ضربدر تعداد ماه‌های پرداخت حق‌بیمه در تامین‌اجتماعی
ب- برای افرادی که بعد از تاریخ ٢٧/٣/١٣٦٥ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗاﻣﯿﻦ‌اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج و ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق دﯾﮕﺮی شده باشند، ﻣﯿﺰان ﺣﻖ‌ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ‌اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺣﻖ‌ﺑﯿﻤﻪ‌ﻫﺎی وﺻﻮل‌ﺷﺪه اﻋﻢ از ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ‌ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ٣/١ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ‌های وصول‌شده به‌عنوان حق‌بیمه سهم درمان، یعنی در این حالت حق‌بیمه قابل‌انتقال برابر است با ٣/٢ حق‌بیمه‌های وصول‌شده. اما از ﺣﻖ‌ﺑﯿﻤﻪ‌های وصول‌شده با نرخ‌های ٥/١٢درصد و ٢١درصد ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﮐﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ج- ﻣﯿﺰان ﺣﻖ‌ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ‌اﻧﺘﻘﺎل بیمه‌شدگانی که در اجرای مواد ٤٢ و ١٠٣ و بند «ب» از ماده٢٨ قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور تغییر صندوق داده‌اند در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺣﻖ‌ﺑﯿﻤﻪ‌ﻫﺎی وﺻﻮل‌ﺷﺪه اﻋﻢ از ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ‌ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن  و یک درصد از نرخ حق‌بیمه بابت ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮﺗﺎه‌ﻣﺪت.

آیا در حال حاضر پرسنل شاغل در دستگاه‌های دولتی که مشمول تامین‌اجتماعی هستند، می‌توانند با درخواست خودشان تغییر صندوق داده و مشمول صندوق دیگری مانند صندوق بازنشستگی کشوری شوند و حق‌بیمه سوابق خود را از تامین‌اجتماعی به صندوق جدید متنقل کنند؟
خیر، تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی در برنامه ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور که از تاریخ  ١/١/١٣٩٦ لغایت پایان سال ١٤٠٠ است، پیش‌بینی نشده و عملا امکان‌پذیر نیست.

حق‌بیمه سوابق غیررسمی این‌جانب در آموزش‌وپرورش پس از رسمی‌شدن با درخواست محل اشتغالم از تامین‌اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شد، ولی این‌جانب می‌خواهم دوباره به تامین‌اجتماعی  برگردم، آیا امکان‌پذیر است؟
با توجه به اینکه حق‌بیمه سوابق شما از صندوق تامین‌اجتماعی خارج و به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده، عملا تغییر صندوق انجام‌شده و برگشت مجدد شما به صندوق تامین‌اجتماعی منوط به موافقت سازمان تامین‌اجتماعی (در صورت صدور مجور موردی) و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه بابت انتقال کسور بازنشستگی سوابق از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین‌اجتماعی خواهد بود که برای درخواست و پیگیری این مورد، لازم است به آخرین شعبه بیمه‌پردازی خود مراجعه کنید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.