نرم افزارحسابداری صدگان

کارمندان دولت سال آینده چقدر حقوق می‌گیرند؟

0 688

حسابداراپ

حقوق کارمندان دولت که تعداد آن‌ها به ۲.۶ میلیون نفر می‌رسد، ماهانه دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و در سال آینده به سه میلیون و ۴۸۰ تومان افزایش می‌یابد. از این تعداد، سه چهارم کارمندان دولت زیر سه میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند و ۱۹ هزار نفر بالای ۱۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند.


پندار سیستم

حقوق دولت آنقدر‌ها هم که نشان می‌دهد جذاب نیست. گزارش آخرین وضعیت پرداختی‌های دولت به کارمندانش نشان می‌دهد در مجموع حدود دو میلیون و ۶۳۷ هزار نفر برای دولت کار می‌کنند و در ماه به طور میانگین دو میلیون و ۹۳۳ هزار تومان درآمد دارند. این گزارش نشان می‎‌دهد حدود ۴۰ درصد از کارمندان دولت کمتر از سه میلیون تومان دریافتی دارند که باتوجه به میزان افزایش مصوب حقوق که باعث می‌شود حقوق کارمندان اول پنج درصد و سپس ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، در سال آینده حقوق‌های سه میلیون تومانی به حدود سه میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، حقوق‌های ۲.۵ میلیون تومانی به حدود سه میلیون تومان، حقوق‌های دو میلیون تومانی به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حقوق‌های یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

چند درصد کارمندان حداقلی بگیر هستند؟ 
به گزارش فرارو؛ کارمندان دولت بر اساس جدول منتشر شده از حقوق‌بگیران دولتی، حداقل یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و تعداد آن‌ها به ۷۱ هزار و ۴۵۷ نفر می‌رسد و سه درصد کارمندان را تشکیل می‌دهند. این افراد در سال ۹۸ با اعمال افزایش حقوق ماهانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه خواهند داشت. از طرف دیگر دو درصد بازنشستگان کشوری و لشگری یعنی ۳۲ هزار و ۵۳۹ نفر به همین میزان درآمد دارند و در سال آینده یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از دولت حقوق دریافت خواهند کرد.

تعداد کارمندان دولت که بین یک میلیون و ۲۴۰ هزار به عنوان حداقل حقوق کارمندی و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند، به ۷۷ هزار و ۸۸۵ نفر می‌رسد که سه درصد کل کارمندان را تشکیل می‌دهند. این افراد در سال آینده بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۹۷۵ هزار تومان دریافتی خواهند داشت. از طرف دیگر ۶۵ هزار و ۶۶۳ نفر از بازنشستگان کشوری و لشگری بین یک میلیون و ۲۴۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند که سه درصد کل بازنشستگان را شامل می‌شود.

چند درصد کارمندان بین یک و نیم تا دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند؟ 
گزارش دریافتی کارمندان و بازنشستگان دولتی نشان می‌دهد ۲۸۵ هزار و ۶۵۸ نفر یعنی ۱۰ درصد کارمندان بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان دریافتی دارند که متوسط حقوق آن‌ها یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان در ماه است. حقوق این دسته از کارمندان به یک میلیون و ۹۷۵ هزار تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ خواهد رسید. از طرف دیگر ۶۲۴ هزار و ۸۲۵ نفر از بازنشستگان کشوری و لشگری بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند که ۳۰ درصد کل بازنشستگان را شامل می‌شود.

به طور کلی بر اساس این گزارش حدود ۴۳۵ هزار نفر کمتر از دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که این تعداد حدود ۱۶ درصد کارمندان را شامل می‌شود و میانگین حقوق آن‌ها در ماه یک میلیون و ۶۳۰ هزار تومان است. از طرف دیگر تعداد بازنشستگان کشوری و لشگری که زیر دو میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند حدود ۷۲۳ هزار نفر است که ۳۴ درصد کل بازنشستگان را تشکیل می‌دهند. این افراد در سال آینده بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد خواهند داشتند.

چند درصد کارمندان بین دو تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند؟ 
گزارش حقوق‌بگیران دولت در سال ۹۷ نشان می‌دهد که ۴۹۱ نفر از کارمندان دولت بین دو تا سه میلیون تومان درآمد دارند. این تعداد، حدود ۱۹ درصد کارمندان دولت را تشکیل می‌دهند و قرار است در سال آینده میزان حقوق ماهانه آن‌ها به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون و ۲۵ هزار تومان تغییر افزایش پیدا کند. از طرف دیگر حدود ۸۵۵ هزار نفر از بازنشستگان نیز همین وضعیت دریافتی را دارند و این تعداد تقریبا ۴۰ درصد بازنشستگان کشوری و لشگری را تشکیل می‌دهند. به عبارتی در مجموع ۷۵ درصد بازنشستگان کشوری و لشگری که تعداد آن‌ها به یک میلیون و ۵۷۸ هزار نفر می‌رسد، کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند. از طرف دیگر تعداد کارمندان با دریافتی کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۹۲۶ هزار نفر است.

چند درصد کارمندان بین دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون تومان درآمد دارند؟ 
تعداد کارمندانی که در سال ۹۷ بین دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون تومان درآمد داشتند حدود یک میلیون نفر هستند. این یک میلیون نفر به تنهایی ۳۸ درصد کل کارمندان را تشکیل می‌دهند و حقوق آن‌ها در سال ۹۸ به سه میلیون و ۲۵ هزار تا سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. تعداد بازنشستگانی که به این میزان درآمد دارند حدود ۲۷۷ هزار نفر است و ۱۳ درصد کل بازنشستگان را تشکیل می‌دهند. با این حساب در مجموع حدود سه چهارم کارمندان دولت یعنی حدود یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفر کمتر از سه میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند.

چند درصد کارمندان بین سه تا چهار میلیون تومان درآمد دارند؟
گزارش حقوق بگیران دولت در سال ۹۷ نشان می‌دهد که حدود ۴۰۰ هزار نفر از کامندان دولت، یعنی ۱۵ درصد آن‌ها بین سه تا چهار میلیون تومان در ماه دریافتی دارند. حقوق این دسته از کارمندان در سال آینده به سه میلیون و ۵۵۰ هزار تا چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. به عبارتی آن‌ها مشمول ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش حقوق خواهند شد. در مجموع ۹۰ درصد کارمندان دولت که جمعیت آن‌ها به دو میلیون و ۳۷۰ هزار نفر می‌رسد، کمتر از چهار میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند. در طرف مقابل ۹۸ درصد بازنشستگان کشوری و لشگری چنین وضعیتی را دارند و در ماه کمتر از چهار میلیون تومان دریافت می‌کنند.

چند درصد کارمندان بالای چهار میلیون تومان درآمد دارند؟ 
تعداد افراد باقی‌مانده حدود ۱۰ درصد کارمندان دولت را شامل می‌شوند و تعداد آن‌ها حدود ۲۷۰ هزار نفر است. این تعداد از کارمندان دولت در ماه بین چهار تا ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند. علاوه بر این، حدود ۱۹ هزار نفر از کارمندان دولت بالای ۱۰ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند. تعداد بازنشستگانی که بین چهار تا ۱۰ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند حدود ۴۳ هزار نفر است که تنها دو درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند.

میانگین درآمد کارمندان دولت چقدر است؟
برآیند گزارش حقوق‌بگیران دولت نشان می‌دهد در مجموع دولت به حدود دو میلیون و ۶۴۰ هزار کارمند و دو میلیون و ۱۱۰ هزار بازنشسته کشوری و لشگری حقوق ماهانه می‌پردازد. میانگین حقوق کارمندان در سال ۹۷ مبلغ دو میلیون و ۹۳۵ هزار تومان است و با اعمال افزایش حقوق پنج درصد به علاوه ۴۰۰ هزار تومان به سه میلیون و ۴۸۱ هزار تومان خواهد رسید. در طرف مقابل بازنشستگان کشوری و لشگری در ماه به طور میانگین دو میلیون و ۳۲۰ هزار تومان درآمد دارند و با اعمال افزایش حقوق سال ۹۸، میانگین دریافتی آن‌ها در ماه به دو میلیون و ۸۳۶ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

مجموع حقوق بگیران دولت، چه کارمند و چه بازنشسته، چهار میلیون و ۷۴۸ هزار نفر هستند و میانگین دریافتی آن‌ها در ماه دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان است. اعمال افزایش حقوق پنج درصد بعلاوه ۴۰۰ هزار تومان، میانگین دریافتی آن‌ها را به سه میلیون و ۴۱۰ هزار تومان افزایش می‌دهد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.