بانک مرکزی اختیار رفع سواثر از چکهای برگشتی را به بانکها واگذار کرد

0 1,186

هوفر

بانکها راسا می توانند در سامانه چکهای برگشتی نسبت به رفع سواثر از این چک ها پس از پایان مدت مرور زمان ۳ ساله منوط به عدم شکایت کیفری یا حقوقی درخصوص چک اقدام نمایند.


 بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک:

یکی از راههای رفع سواثر چک،  سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.