- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

نظر کارگروه فنی و استانداردها در خصوص تقبل زیان انباشته توسط سهامداران

نظر کارگروه فنی و استانداردها درخصوص تقبل زیان انباشته توسط سهامداران از طرف جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد.