- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

درخواست رفع ابهام محرومیتهای ماده ۵ مکرر قانون جدید چک

درنامه دبیر کمیسیون حقوقی بانکها درخواست رفع ابهام درخصوص آغاز اجرای اعمال محرومیتهای ماده ۵ مکرر قانون جدید چک و همچنین مساله نمایندگی در چکهای تضمینی مطرح شد.