- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

برخی از درآمدهای معاف ازمالیات و یا مالیات با نرخ صفر

برخی از درآمدهای معاف ازمالیات و یا مالیات با نرخ صفر به شرح جدول زیر می باشد: