بخشنامه ۲۶۰/۱۵۵۴ مورخ ۹۶/۳/۲۱(گروه های مشمول و غیر مشمول ملکف به نگهداری دفاتر)

0 98

بموجب بخشنامه سازمان امورمالیاتی گروه های مشمول و غیر مشمول ملکف به نگهداری دفاتر معرفی شده اند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.