- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

نحوه شناسایی آثار نوسانات ارزی اخیر

 کار گروه فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران نظر خود را در مورد نحوه شناسایی آثار نوسانات ارزی اخیر جهت فروش های صادراتی واحد اقتصادی اعلام نمود.