نرم افزارحسابداری صدگان

معافیت مالیاتی با اعمال نرخ صفر 

0 2,367

حسابداراپ

 در قانون برنامه پنجم توسعه ( ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ ) که احکام آن برای سال ۱۳۹۵ نیز تنفیذ شده است و نیز در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم چندین مرتبه از  ” مالیات با نرخ صفر ” سخن به میان آمده است .


پندار سیستم

 منظور از مالیات با نرخ صفر چیست ؟

( بند  الف  ماده ۱۳۲ ق.م.م )

 منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیانِ مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند .

 سازمان امور مالیاتی مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود .

 در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله درآمدهایی که مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود به شرح زیر می باشد :

ماده ۱۳۲ ق.م.م ( به مدت محدود )

ماده ۱۳۳ ق.م.م

ماده ۱۳۴ ق.م.م

ماده ۱۳۹ ق.م.م ( به استثنای بندهای الف . ب . ز آن )

ماده ۱۴۲ ق.م.م

ماده ۱۴۳ ق.م.م

ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م ( تبصره ۱ آن )محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.