- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

نکات مهم درخصوص پلمپ دفاتر تجاری

نکات مهم درخصوص پلمپ دفاتر تجاری که توسط  اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تشریح شده بدین شرح می باشد: