نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه کسب منافع آتی اوراق خزانه یا اوراق مشارکت

0 967

حسابداراپ

نحوه کسب منافع آتی اوراق خزانه یا اوراق مشارکت (نگهداشت تا سررسید واگذاری به بهای تنزیل شده و توثیق) توسط جامعه حسابداران رسمی ایران تشریح شد.


پندار سیستممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.