حسابان وب

تصویب نامه ۹۴۱۴۱/ت ۵۵۴۵۵ ه مورخ ۹۷/۷/۱۷(پرداخت سود ۱۵درصدی به کسانی که مطالبات قطعی از نهادهای دولتی دارند)

0 3,259
آکادمی محسن قاسمی

بموجب تصویب نامه هیات وزیران امکان پرداخت سود ۱۵درصدی به کسانی که مطالبات قطعی از نهادهای دولتی دارند ، فراهم شده است. 


فینتو
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.