- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

شرایط استرداد در قانون مالیات برارزش افزوده

شرایط استرداد در قانون مالیات برارزش افزوده بموجب ماده ۱۷ این قانون بدین شرح می باشد: