- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

شرکتهای تعاونی دیگر نیازی به اخذ مجوز جهت تغییرات ثبتی ندارند

بر اساس آخرین جلسه هیات مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد چهار فرآیند بروکراسی زائد به ادارات ثبت تفویض شد.


بر اساس این گزارش، تصمیم دوم مربوط به تعاونی ها می شود. ۲۵۰ هزار تعاونی در کشور وجود دارد.

این تعاونی‌ها پس از ثبت مکلف بودند برای انجام تغییرات دیگر بازهم مجوزهای لازم را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب‌ کنند. اما از این پس دیگر نیازی به اخذ مجوز در مورد ثبت تغییرات وجود ندارد.