آرشیو روزانه

مرداد ۲۰, ۱۳۹۷

مالیات تورمی چیست؟

برخی از دولتها، قسمتی از کسری بودجه خود را از محل درآمد حاصل از خلق پول پرقدرت تأمین مالی می‌کنند. به طوری که خلق پول پرقدرت به مثابه افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش حجم پول و…