حسابان وب

نداشتن كارتخوان، غيرقانوني نيست!

0 878

حسابداراپ

ما در هفته‌های گذشته با سازمان امور مالیاتی نشست‌هایی داشته‌ایم و درباره این موضوع هم صحبت کرده‌ایم. حال اینکه هشتگی را در فضای مجازی راه انداخته اند و هدایت کننده آن هم معلوم نیست چه کسانی هستند. اما باید ما بتوانیم میان پزشکان و مردم اعتمادی دوطرفه را ایجاد کنیم. دادن بعضی از القاب به پزشکان درست نیست.


اعتراض پزشکانی که بی چشمداشت درمان کردند

اعتراض به نداشتن کارتخوان در مطب پزشکان درحالی از سوی کاربران فضای مجازی مطرح می‌شود که تعدادی از آن‌ها از پزشکانی نام می‌برندکه بی چشمداشت و تنها به صرف داشتن وظیفه انسانی، انسان‌های زیادی را ویزیت کرده‌اندو عده زیادی را از مرگ نجات داده‌اند.

عده ای نیز معتقد هستند که راه افتادن اینهشتگ تنها می‌خواهد وجهه پزشکانی را خراب کند که به هر حال جان مردم در دست‌شاناست.

دکتر ایرج فاضل، رییس سازمان نظام پزشکی کشوربا اشاره به اینکه نظام پزشکی در جریان نبود کارتخوان در بعضی از مطب‌های پزشکانقرار دارد، می‌گوید: «اینکه یک پزشک در مطبش دستگاه کارتخوان بگذارد یا نه یکموضوع اختیاری است. این کار مربوط به نظام پزشکی نیست که ما روی آن صحبت کنیم اینموضوع مربوط به سازمان مالیاتی کشور است و اگر قانون شد آن وقت نظام پزشکی هم بهآن ورود می‌کند

او در ادامه با بیان اینکه داشتن یا نداشتنکارتخوان در مطب پزشکان یک موضوع اختیاری است،‌ می‌گوید: « این موضوع باید درشورای عالی نظام پزشکی مطرح شود و در صورتی که آن را تصویب کنند می‌توانیم بهعنوان قانون آن را لازم‌الاجرا کنیم.» رییس سازمان نظام پزشکی درپایان به پیگیریسازمان و ارائه نتایج این پیگیری به مردم اشاره می‌کند و می‌گوید:« به خاطر رفاهحال مردم هم که شده این موضوع را پیگیری و حل می‌کنیم»

فینتو

نداشتن كارتخوان، غیرقانونی نیست!

دکتر محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازماننظام پزشکی کشور نیز تاکید می‌کند که هیچ قانونی برای استفاده اکید ازکارتخوان در مطب پزشکان وجود ندارد و الزامی هم برای آن نیست

او لازمه به نتیجه رسیدن این موضوع را که مدتیاست مطرح شده است تصویب قانون برای آن می‌داند و می‌گوید:«‌اگر قانونی تصویب شودنظام پزشکی حتما آن را به پزشکان منتقل خواهد کرد و آن را اجرا می‌کند. از سویدیگر ما بارها با سازمان امور مالیاتی این موضوع را مطرح کرده‌ایم و نتیجه اینبوده که دستگاه‌های پوز هیچ ربطی به دادن مالیات‌ها ندارد.

جهانگیری نیز داشتن دستگاه پوز را لازمه رفاهمردم و بیماران در مطب پزشکان می‌داند و می‌گوید:« سازمان نظام پزشکی برای رفاهحال بیماران و مردم توصیه می‌کند که پزشکان حتما دستگاه پوز در مطب‌های‌شان داشتهباشند اما اصل دادن مالیات به دستگاه‌های پوز برنمی‌گردد و این موضوعی است کهسازمان امور مالیاتی نیز بارها آن را مطرح کرده است

معاون سازمان نظام پزشکی در ادامه با بیان اینکهبه هر حال هر پزشکی یک حساب مالی دارد که تراکنش‌هایش را در آن انجام می‌دهدافزود:« این تراکنش‌ها در نظام مالیاتی معلوم و مشخص شده است. اگر بخواهند مالیاتی بگیرند بر روی همه این حساب ها کار ‌کنند و از آن‌هامالیات می‌گیرند. البته نظام پزشکی این بحث را به صورت سیستماتیک دنبال می‌کند

جهانگیری نداشتن دستگاه پوز در مطب پزشکان راموضوعی قدیمی عنوان می‌کند و می‌گوید:«البته این موضوعی است که از مدت‌ها پیشاتفاق می‌افتاده و معلوم نیست که چرا ناگهانی این قدر داغ شده است. ما هم تصمیمداریم که آن را رفع کنیم تا مردم رفاه بیشتری داشته باشند.

او همچنین از نشست‌های سازمان نظام پزشکی وسازمان مالیاتی کشور و صحبت‌هایی درباره این موضوع خبر می‌دهد و می‌گوید: «ما در هفته‌های گذشته با سازمان امور مالیاتی نشست‌هایی داشته‌ایم و دربارهاین موضوع هم صحبت کرده‌ایم. حال اینکه هشتگی را در فضای مجازی راه انداخته اند وهدایت کننده آن هم معلوم نیست چه کسانی هستند. اما باید ما بتوانیم میان پزشکان ومردم اعتمادی دوطرفه را ایجاد کنیم. دادن بعضی از القاب به پزشکان درست نیست.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.