- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی به نرخ صفر 

دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی،  شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی به نرخ صفر رااعلام کرد.