- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۵۶ مورخ ۹۷/۴/۱۶(تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها)

بموجب بخشنامه مذکور شرایط تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها اعلام شد.