نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۴/۱۰ مورخ ۹۷/۳/۵(محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی)

0 2,848

حسابداراپ

در اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال ٩٧ بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده ٤١ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارائه بهنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه، نظربه اینکه بموجب بند چهار مـصوبـه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ٢٠‏‏/١٠‏‏/١٣٩٦ هیات امناء مقررگردیده است :«حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب ١٣٧٩) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند ، معادل چهار درصد (٤%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می گردد.»
لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی است :
١- حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب ١٨‏/٢‏/١٣٧٩ راساٌ پرداخت می نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه( معادل هفت سی و ششم حق بیمه) می باشد.
تذکر١: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خودمالک طبق بند ١ به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.
تذکر٢: رانندگانی که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف میباشند طبق مواد ٢٨ و ٣٦ و با رعایت ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه، لیست و حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.
٢- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ ٢٤‏/١‏/١٣٧٠ شورایعالی تامین اجتماعی و طبق بند ١‏-٣ قسمت “ب” بخش دوم بخشنامه ١٤ درآمد محاسبه و مطالبه می گردد .
٣- ‏جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به مابه التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاهها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه ٢١ جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد.
٤- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبط با این دستور اداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق بیمه ادارات کل استانها، روسا، معاونین و مسئولین درآمد حق بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب می باشند.

پندار سیستم


سید تقی نوربخش – مدیرعاملمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.