نرم افزارحسابداری صدگان

نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه‌ی ارائه‌ی خدمات حسابرسی سال ۱۳۹۷

0 2,211

حسابداراپ

پندار سیستم

به موجب مفاد مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه‌ی تعیین حق‌الزحمه‌ی پایه‌ی خدمات حسابرسی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایرانحداقل نرخ مبنای محاسبه‌ی حق‌الزحمه‌ی پایه‌ی خدمات حسابرسی برحسب رتبه‌های شغلی حسابرسان، برای قراردادهای حسابرسی، منعقده برای حسابرسی سال ۱۳۹۷، اعلام شد.



به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه به شرح زیر اعلام گردید:
کمک حسابرس:نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال) ۰۰۰ر۱۴۲
حسابرس:نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال) ۰۰۰ر۲۱۳
حسابرس ارشد:نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال) ۰۰۰ر۴۲۷
سرپرست حسابرسی:نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال)۰۰۰ر۶۳۹
سرپرست ارشد حسابرسی:نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال) ۰۰۰ر۸۵۳ ریال
مدیر حسابرسی:نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال) ۰۰۰ر۱۳۸ر۱
شریک حسابرسی:نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال) ۰۰۰ر۴۲۲ر۱
رعایت حداقل نرخ‌های پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی رتبه‌های حرفه‌ای، در محاسبات حق‌الزحمه‌ی پیشنهادی خدمات حسابرسی ضروری است و اعمال مبالغ بیش‌تر از نرخ‌های فوق، حسب توافق طرفین مجاز است.
هزینه‌های سربار مستقیم و هزینه‌های قابل تخصیص به هر کار حسابرسی، معادل حداقل ۲۰ درصد حق‌الزحمه‌ی کل ساعت کار مستقیم حسابرسی، تعیین می‌شود.
برای هر کار حسابرسی باید فرم برآورد بودجه‌ی ساعتی انجام آن (به تفیکی سرفصل حساب‌ها و عناوین مورد رسیدگی و رتبه‌های شغلی مسئول رسیدگی)، همراه با مستندان برآورد بودجه تهیه و تنظیم شود.
ترکیب رتبه‌های شغلی کارکنان حرفه‌ای مأمور در هر کار حسابرسی، باید با رعایت ضوابط و مقررات تعیین‌شده در «آیین‌نامه‌ی سقف مجاز ارائه‌ی خدمات تخصصی و حرفه‌ای (لازم‌الاجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵)، تعیین گردد.
حق‌الزحمه‌ی خدمات حسابرسی، شامل حق‌الزحمه‌ی ساعت کار مستقیم حسابرسان مأمور در هر کار حسابرسی طبق بودجه‌ی ساعتی برآورد شده و هزینه‌های سربار قابل تخصیص هر کار می‌باشد.
عدم رعایت ضوابط این آیین‌نامه، بر امتیاز پرسشنامه‌های «آیین‌نامه‌ی نظارت حرفه‌ای» موضوع ماده ۳۱ اساسنامه مؤثر بوده و در طبقه‌بندی حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی لحاظ خواهد شد. به‌علاوه عدم رعایت ضوابط این آیین‌نامه و نیز «آیین‌نامه‌ی سقف مجاز ارائه‌ی خدمات تخصصی و حرفه‌ای» بند ۵ فوق، مشمول تنبیهات انضباطی ردیف‌های ۷۶ و ۷۷ جدول تخلفات و تنبیه‌های انضباطی موضوع ماده (۱۹) «آیین‌نامه‌ی اجرایی هیأت‌های انتظامی» موضوع ماده ۴۱ اساسنامه خواهد بود.



محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.