حسابان وب

تاییدبرخی از مشاغل مراکز درمانی و بهداشتی به عنوان سخت و زیان آور

0 636
محل تبلیغ شما

با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران این مشاغل مربوط به کارکنان دستگاه های اجرائی و به عنوان سخت و زیان آور می باشد.


پندار سیستم

طبق مصوبه شماره ١٠١٤١٤/ت/٥١٢٣١هـ مورخ ٩٥/٨/١٧ هیئت وزیران (بخشنامه ٤٦/٢ مستمریها) متصدیان پست های سازمانی کاردان، کارشناس، کارشناس مسئول، کارشناس ارشد آزمایشگاه و خدمت گزار (لوله شور) مستقر در واحدهای عملیاتی مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها، مراکز روان پزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی خیریه دولتی، آزمایشگاه های مرجع انستیتو پاستور ایران، آزمایشگاه تشخیص پزشکی و روتین سازمان انتقال خون ایران، آزمایشگاه مرجع سلامت حوزه وزارت بهداشت و یا آزمایشگاه های مرجع دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آزمایشگاه تشخیص طبی به عنوان مشاغل درجه دو، می توانند از دو ماه سنوات ارفاقی به ازای هر سال خدمت تمام با رعایت سایر شرایط قانونی بهره مند گردند.

سازمان تامین اجتماعیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.