- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بروشور طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

براساس دستورالعمل طرح کارورزی ، تنها شغل اولی ها یا افرادی که سابقه بیمه کمتر از ۳ماه دارند می توانند در طرح کارورزی ثبت نام کنند، بنابراین بیمه بیکاری دریافت نمی کنند.