- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

تصویب نامه ۱۴۶۲۴۷/ت ۵۵۰۶۰ مورخ ۹۶/۱۱/۱۷(میزان و نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت)

میزان و نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت بموجب تصویب نامه هیات وزیران مشخص شد.