- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

تشخیص علی الراس ناشی از عدم ارائه دفاتر و اسناد مدارک

اظهار نظر دفتر رسیدگی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده درخصوص تشخیص علی الراس ناشی از عدم ارائه دفاتر و اسناد مدارک بدین شرح می باشد.