- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

پرداخت مالیات بر اساس افزایش میزان سپرده بانکی

محمدحسین ادیب

کمتر از پنج کشور در جهان با ضوابط قانون پول شوئی منطبق نیستند.


هر گونه افزایش در میزان سپرده بانکی مازاد بر معادل ریالی ده هزار دلار ( در ایران معادل حدود چهل میلیون تومان ) باید مالیات آن پرداخت شده باشد ، در غیر این صورت مصداق پول شوئی است.
به زبان خیلی ساده اگر در حساب بانکی یک ایرانی در سال بیش از چهل میلیون تومان افزایش مشاهده شود مدارک باید نشان دهد که مالیات آن پرداخت شده است و اگر مالیات آن پرداخت نشده باشد این افزایش میزان سپرده ،  مصداق پول شوئی است و اینجا صاحب حساب  است که باید نشان دهد افزایش،  مصداق پول شوئی نیست!
فقط در دنیا پنج کشور هنوز این نکته را رعایت نمی کنند ایران به نهاد ناظر بر پول شوئی تعهد داده است که قانون پول شوئی را رعایت کند لذا بنظر می رسد طی سه سال آینده به مرور پرداخت مالیات در ایران با قانون پول شوئی منطبق شود
بر بنیاد داده های فوق دسترسی نظام مالیاتی به حساب های بانکی  نه تنها مجاز است بلکه در همه دنیا، متداول و جاری هم می باشد، حساب بانکی یک فرد دائره زندگی خصوص او نیست که سازمان امور مالیاتی از آن مطلع نباشد.
مردم اصلا نباید نگران باشند که با اجرای قانون پول شوئی ، از مردم مالیات بیشتری دریافت میشود ، بلکه نظر به اینکه با اجرای قانون پول شوئی فرار مالیاتی بسیار کاهش می یابد و دولت نیز در صدد افزایش وزن مالیات به صورت جدی در بودجه نیست لذا در عمل اولا آنهایی که در وضع موجود مالیات می دهند ، مالیات کمتری پرداخت می کنند و ثانیا عدالت مالیاتی بیشتر بر قرار میشود
اکنون تولید کنندگان و کسانی که  مجبورند شفاف عمل کنند ، در تور مالیاتی دولت گیر افتاده اند با اجرای قانون پول شوئی ، فرار مالیاتی به شدت کاهش یافته و فشار مالیاتی به تولید و کسانی که شفاف عمل می کنند کاهش می یابد.
سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات سال ٩۵ در پرونده های بزرگ ، مالیات قطعی هر پرونده را با حساب بانکی مودی مالیاتی راستی آزمایی می کند و نباید مغایرت مشاهده شود ، به عبارت دیگر در خصوص پرونده های بزرگ هر نوع افزایش در حساب بانکی باید مالیات آن داده شده باشد
در سال گذشته ١۶٠٠ میلیارد تومان مالیات بر اساس افزایش در حساب بانکی دریافت شد
به مرور در مورد دیگر پرونده ها هم پرداخت مالیات باید با حساب بانکی،  راستی آزمایی شود
با اجرای قانون پول شوئی قاچاق کالا به شدت کاهش می یابد ، در وضع موجود کالا به صورت قاچاق وارد کشور میشود اما پول کالای قاچاق در سیستم بانکی قانونا جابجا میشود ، با قانون پول شوئی جابجائی پول کالای قاچاق تقریبا غیر ممکن میشود ، با قانون پول شوئی ، سر و ته هر پولی باید معلوم باشد ، ورود بیش از معادل ریالی ده هزار دلار به یک حساب بانکی در ایران باید معلوم باشد که از کجا آمده و علاوه بر آن باید مالیات آن داده شده باشد ، کالای قاچاق که مالیات آن پرداخت نشده ، به سادگی قابل شناسائی است.