نرم افزارحسابداری صدگان

ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی

0 1,403

حسابداراپ

افرادشاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظور، کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی ایشان را بدهند.

محل تبلیغ شما


در صورتی که پس از استخدام آنان معلوم شود که افراد مذکور در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته وکارفرما درمعاینه پزشکی آنان تعلل کرده و در نتیجه بیمه_شده دچار حادثه گردیده و یابیماری اش شدت یافته و یا فوت نماید، سازمان تامین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارت ناشی از پرداخت مستمری ها و سایر حمایت ها از کارفرما اقدام می نماید.
سازمان تامین اجتماعیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.