- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

عدم پذیرش هزینه هایی که از طریق خرج چک مشتری

رئیس کل سازمان امورمالیاتی در خصوص عدم پذیرش هزینه هایی که از طریق خرج چک مشتری پرداخت میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی توضیح داد.

توضیح سایت:

بخشنامه تکمیلی و توضیح در این خصوص را اینجا [1] ببینید.