نرم افزارحسابداری صدگان

تفاوتهای اصلی حسابداری بازرگانی با حسابداری دولتی

0 6,533

حسابداراپ

تفاوتهای اصلی حسابداری بازرگانی با حسابداری دولتی در چیست؟


پندار سیستم

۱- تفاوت در اهداف:
هدف اصلي موسسات بازرگاني تحصيل سود است . و منظور اصلي ازتاسيس سازمانهاي دولتي ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نيازهاي اساسي آنان ، افزايش رفاه ، انجام وظايف ناشي از تصدي دولت و … مي باشد .
۲- تفاوت در صورتهاي مالي:
صورتهاي مالي اساسي در حسابداري بازرگاني عبارت است از:
الف : صورت وضعيت مالي يا ترازنامه
ب : صورتحساب سود و زيان
ج : صورتحساب سود و زيان انباشته
د : صورت جريان وجوه نقد
صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي :
الف : ترازنامه هر يک از حسابهاي مستقل و تراز نامه ترکيبي از کليه حسابهاي مستقل
ب: صورتحساب درآمدها ، هزينه ها و تغييرات در مازاد براي هر يک از حسابهاي مستقل و نيز صورتهاي ترکيبي آنها
ج: صورت مقايسه درآمدهاي شناسايي شده با در آمدهاي پيش بيني شده و هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب

۳-تفاوت در اجرای قوانین و مقررات:
در حسابداری دولتی ، قوانین و مقررات علاوه بر نظارت وحاکمیت بر عملیات حسابداری تعیین کننده اختیارات ، وظایف و مسئولیتهای ذیحسابان ، مدیران و مسئولان مالی و اداری سازمانهای دولتی نیز هستند . این قوانین و مقررات حتی در صورت تضاد با اصول پذیرفته شده حسابداری تا زمانی که تغییر نیافته یا اصلاح نشده اند لازم الاجرا هستند .

۴- لزوم تهیه و اجرای بودجه و اعمال کنترل بودجه ای:
کنترل بودجه ای از مقایسه درآمدهای پیش بینی شده با درآمدهای وصول شده ( تحقق یافته) و اعتبارات پیش بینی شده در بودجه مصوب در مقایسه با هزینه های انجام شده صورت میپذیرد .

۵-تفاوت در حسابهای مستقل:
یکی از اساسی ترین تفاوتهای بین حسابهای دولتی و بازرگانی وجود حسابهای مستقل می باشد . هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات ایجاد میشود .

۶-تفاوت در مبنای حسابداری:
در سیستم حسابداری بازرگانی از مبنای تعهدی استفاده میشود ولی در حسابداری دولتی میتوان از مبنای نقدی ، تعهدی ، نیمه تعهدی ، تعهدی تعدیل شده و نقدی تعدیل شده استفاده کرد .

۷- تفاوت در شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت:
در سازمانهای دولتی حدود ، وظایف ، اختیارات و مسئولیت کارکنان بوسیله قانون و مقررات تعیین شده اند و مدیران این قبیل از موسسات در مقابل عموم مردم قوه مقننه ، قوه قضاییه و بالاخره روسای خود مسئولند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.