- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

طرح صندوق مکانیزه فروش را هر چه زودتر اجرا کنید

وزیر صنعت معدن و تجارت طی نامه ای به وزیر اقتصاد، خواستار اجرای هر چه زودتر طرح صندوق مکانیزه فروش شد.