حسابان وب

حق سنوات مازاد بر بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه

0 534

حسابداراپ

این مزایا به مشمولین هر سه گروه بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده پرداخت می گردد.


فینتو

به استناد ماده ٩٦ قانون تامین اجتماعی و در اجرای مصوبه جلسه مورخ ٧٧/١١/٧ هیأت محترم وزیران و به منظور تامین بخشی از هزینه زندگی مستمری بگیران، چگونگی پرداخت و افزایش حق سنوات مستمری بگیرانی که بیش از ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند از سال ٧٦ به بعد تعیین گردید.
این کمک هزینه تاکنون به مستمری بگیران مشمول اعم از بازنشسته، بازمانده و از کارافتاده کلی پرداخت شده و مبلغ آن نیز متناسب با افزایش های موضوع ماده ٩٦ قانون افزایش یافته است.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.