حسابان وب

تکلیف کارفرما در قبال کارگران

512

حسابداراپ

مطابق قانون تامین اجتماعی یکی از مسئولیتهای کارفرما ، بیمه نمودن کارگران و پرداخت حق بیمه مقرر به سازمان تأمین اجتماعی است.


محل تبلیغ شما

کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شدگان به دستور یا به حساب او در محلی که تعیین می نماید در قبال انجام کار و دریافت مزد یا حقوق مشغول بکار می‌شوند. بنابراین رابطه کارگر و کارفرمایی شکل گرفته و مسئولیتهایی براساس قوانین کار و تأمین اجتماعی متوجه وی خواهد بود.
یکی از این مسئولیتها بیمه نمودن کارگران و پرداخت حق بیمه مقرر به سازمان تأمین اجتماعی است. میزان حق بیمه مذکور برمبنای مزد یا حقوق کارگر تعیین و به دو بخش سهم کارفرما و سهم بیمه شده تقسیم می‌گردد که سهم کارفرما ٢٣% و سهم بیمه شده ٧% آن است . کارفرمایان می بایست حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت نمایند.
چنانچه کارفرما مطابق مقررات جاری از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه کارگران یا کارمندان خود امتناع نماید ، بیمه شدگان ذیربط می‌توانند با مراجعه به شعب سازمان و ارائه مدارک و مستندات دال بر اشتغال درکارگاه موردنظر “ادعای سابقه” کنند.
مدارک اخذ شده از متقاضی در کمیته های احتساب سوابق سازمان ارزیابی شده و درصورت اثبات ادعا، سازمان تامین اجتماعی حق بیمه مقرر را مطابق ضوابط رأساً محاسبه و از کارفرما مطالبه و وصول می‌نماید.


نظرات بسته شده است.